تبلیغات در گوگل

تبلیغ در گوگل با سرویس Google AdWords
social banner - تبلیغات در گوگل

مزایای تبلیغات در گوگل

social media marketing network img1 - تبلیغات در گوگل
link building circle icon1 - تبلیغات در گوگل

امکان تعیین ساعاتی که تبلیغات نمایش داده شوند

link building circle icon2 - تبلیغات در گوگل

امکان تعیین صفحه ای که بینندگان آنها را رویت کنند

link building circle icon3 - تبلیغات در گوگل

سقف هزینه روزانه در این سرویس قابل کنترل می باشد

در دنیای امروزه، تبلیغ در گوگل یکی از کانالهای اصلی تبلیغات است.

اگر میخواهید وقتی فردی در گوگل مطلبی را سرچ میکند شما در رده اول گوگل باشید باید مبلغی را به گوگل تحت عنوان “گوگل ادوردز”، که امکان تبلیغ در گوگل را مهیا می کند، بپردازید.

smo new icon - تبلیغات در گوگل

رده اول گوگل

رده اول تا چهارم گوگل همیشه به تبلیغات اختصاص میابد

jj - تبلیغات در گوگل

آماردهی مرتب

در هر ساعت شبانه روز میتوانید ببینید چند نفر تبلیغ شما را دیده اند و چند نفر کلیک کرده اند

social media marketing traffic img - تبلیغات در گوگل
X